chăm sóc bà bầu chăm sóc sau sinh tai mobi army 2| tai mobi army 2| son xăm máy hút dịch |máy tạo oxy

00:01 ICT Thứ năm, 20/06/2024

Menu

Quảng cáo trái

Bo ngoai giao
vinades

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Hình ảnh

Tin tức

Tổ chức

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 12

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 163695

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5915984

Trang nhất » Tin Tức » Tháng hành động Quốc gia

Huyện Lộc Ninh: Kết quả hơn 7 năm thực hiện chương trình DS- KHHGĐ.

Thứ ba - 29/05/2012 08:54
Cùng với đấy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua các cấp lãnh đạo huyện Lộc Ninh luôn quan tâm đến chiến lược phát triển con người, đề ra giải pháp để từng bước ổn định quy mô dân số, tiến tới nâng cao chất lượng dân số thực hiện có hiệu quả các muïc tieâu chöông trình DS –KHHGÑ hàng năm .
Để thực hiện thành công mục tiêu ñeà ra là giảm tỷ suất sinh hàng năm là 0,7%o UBND huyện Lộc Ninh đã  chỉ đạo cấp ủy Đảng , chính quyền các xã , thị trấn xây dựng, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu chương trình dân số. Ngành Dân số chú trọng trong việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả  hoạt động của bộ máy dân số cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên dân số .Bên cạnh đó các ngành đoàn thể tăng cường công tác phối hợp đẩy mạnh  tuyên truyền chuyển đổi hành vi, đặc biệt chú trọng đến địa bàn vùng sâu, vùng xa vuøng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn thực hiện KHHGĐ với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Trong hơn 7 naêm qua, từ năm 2004 - 2010, bộ máy tổ chức công tác DS –KHHGĐ ở huyện Lộc Ninh từ huyện tới cơ sở từng bước được ổn định, đi vào hoạt động có hiệu quả  100% cán bộ làm công tác dân số cấp huyện được đào tạo Đại học, 16 cán bộ chuyên trách dân số ở các xã, thị trấn  và 214 cộng tác viên, tuyên truyền viên hoạt động tại 130 thôn ấp được đào tạo, nâng cao kỹ năng tuyên truyền , vận động,  trung bình mỗi CTV quản lý 130 hộ gia đình .Thực hiện thông tư số 05 của Bộ y tế toàn bộ cán bộ chuyên trách DS –KHHGĐ các xã, thị trấn được chuyển về  công tác tại trạm y tế các xã, thị trấn, đế nay có 6/16 cán bộ chuyên trách đạt chuẩn theo Thông tư 05. Để đáp ứng với yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay, nhằm kịp thời cập nhật kiến thức nâng cao năng lực, trình độ cho các cán bộ chuyên trách, CTV dân số cơ sở công tác tập huấn nghiệp vụ được Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Lộc Ninh phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh tổ chức hàng năm .
 Công tác tuyên truyền, vận động xã hội thực hiện chính sách DS –KHHGĐ đã đi vào chiều sâu, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng tuyên truyền đến các ấp vùng sâu, vùng xa;  các ngành , các địa phương trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị  ngày 22/3/2005 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số/KHHGĐ, tuyeân truyeàn Phaùp leänh Daân soá, Nghị định số 114/2006 /NĐ – CP ngày 03/10/2006 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em .Tuyên truyền nội dung Quyết định số 60/2006/QĐ – UBND của UBND tỉnh Bình Phước về chính sách khen thưởng đối với công tác dân số vaø cacù vaên baûn lieân quan ñeán coâng taùc daân soá. Bên cạnh các chế độ, chính sách của Nhà nước, một số địa phương cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quan tâm có chế độ ưu đãi, động viên khuyến khích  đối  với ngöôøi thực hiện KHHGĐ. Chú trọng và không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS cho phụ nữ, đặc biệt là đối với phụ nữ vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc. Bằng những giải pháp, chính sách cụ thể đã làm chuyển đổi nhận thức và hành vi của người dân đặc biệt là trong  bà con đồng bào dân tộc thiểu số.
Maëc duø coøn gaëp khoâng ít khoù khaên, nhöng trong những năm qua coâng  taùc Daân soá/KHHGĐ huyeän Loäc Ninh ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû nhaát ñònh: Tỷ  suất  sinh hàng năm giảm 0,7%o. Tỷ suất sinh giảm từ 21,57% năm 2004 xuống còn 17,18%  năm 2010 tỷ suất sinh giảm 0,8%o. Tỷ lệ cặp vợ chồng trong ñoä tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại ở huyện Lộc Ninh tăng töø 61,94% naêm 2004 leân 73,45 % naêm 2010, tỷ lệ người  sinh con thứ 3 trở lên  giảm nhanh qua caùc naêm,  töø 17,75 % naêm 2004  xuoáng coøn 10,27%  năm 2010; Số con trung bình của phụ nữ giảm từ 2,6 con năm 2004 xuống còn 2,2 con năm 2010 .
Từ khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 60/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 về việc khen thưởng về chính sách Dân số- Gia đình và Trẻ emsố khu dân cư được khen thưởng theo quyết định này hàng năm tăng đáng kể. Sau 5 naêm thöïc hieän Quyết định số 60/QĐ  cuûa UBND tænh toaøn huyeän coù 145 aáp khoâng coù ngöôøi sinh con thöù 3, trong đó có 130 ấp đăng ký phúc tra khen thưởng theo quyết định số 60 của UBND tỉnh kết quả coù 78 aáp ñöôïc UBND Tænh taëng Baèng khen. Năm 2011 huyên Lộc Ninh có 28 khu dân cư đăng ký thực hiện Quyết định số 60 của UBND tỉnh; trong đó có 6 ấp đã được UBND tỉnh khen thưởng  03 liên tục.
 Töø nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc nhieàu naêm lieàn huyeän Loäc Ninh  ñöôïc UBND tænh Bình phước taëng Baèng khen về công tác Daân soá/KHHGÑ. Ñaëc bieät ñaõ ñöôïc Thuû Töôùng Chính phuû taëng baèng khen  ñaõ coù thaønh tích xuất sắc trong coâng  taùc Dân số/KHHGĐ töø naêm 2004 – 2006, trong 7 naêm toaøn huyeän coù nhiều caùn boä chuyeân traùch, CTV daân soá ñöôïc UBND tænh taëng baèng khen, UBND huyeän tặng giaáy khen  do hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï, nhiều caù nhaân ñöôïc trao tặng  Kyû nieäm chöông vì söï nghieäp Daân soá .
Để chương  trình Dân số/ KHHGĐ huyện Lộc Ninh tiếp tục đạt được kết quả khả quan hơn  trong  những năm tiếp theo. Với mục tiêu ổn định quy mô dân số - từng bước nâng cao chất lượng dân số. Bên cạnh tiếp tục duy trì thực hiện tốt các chính sách và các giải pháp đề ra, huyện Lộc Ninh  ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn,  vận động toàn xã hội cùng tham gia thực hiện chương trình Dân số, töøng böôùc thöïc hieän xaõ hoäi hoaù coâng taùc Daân soá, gắn với thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng dân số  thông qua tuyên truyền, vận động, phát hiện can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh giai đoạn 2011 – 2015”  lồng ghép thực hiện chương trình DS –KHHGĐ với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với tuyên truyền thực hiện Quyết định số 60/2006/QĐ –UBND của UBND tỉnh Bình Phước  về chính sách khen thưởng đối với công tác dân số, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về công tác Dân số/KHHGÑ naêm 2011 và những năm  tiếp theo ./.

Tác giả bài viết: Mai Linh

Nguồn tin: Huyện Lộc Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

loa bmb

Lịch sử Việt Nam | Vách ngăn vệ sinh | Vách ngăn vệ sinh compact |